Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen:

 

Nyt pr. 19. jan. 2020: 

Presssemeddelelse: Tiden går – begivenheder består.

Den 30. januar er det nøjagtig 50 år siden, at kunstneren Bjørn Nørgaard fik sit gennembrud, da han rituelt slagtede en hest på en mark i Kirke Hyllinge, og forandrede den danske kunstscene. Dette fejrer Lejre Billedkunstråd på åstedet ved en markering, hvor der denne dag kl. 15.30- 16.30 afsløres en nyt værk, en stele, skabt af netop Bjørn Nørgaard. Igennem længere tid har Lejre Billedkunstråd ønsket at sætte fokus på den skelsættende begivenhed der fandt sted på en mark ved Vintappervej 56 i Kirke Hyllinge. Det var i disse dage, at Vietnamkrigen rasede, og Bjørn Nørgaard, som ellers havde en udstilling på Louisiana ved Humlebæk, ønskede at udføre en Happening hvor han dissekerede Hesten Røde Fane. Dette blev ham umuliggjort og han drog derfor sammen 2 kunstner kollegaer til Kirke Hyllinge, hvor en lokal slagter hjalp dem. Under happeningen reciterede Lene Adler Petersen digtet ”Min kære døde hest” og musikeren Henning Christiansen spillede på sin grønne violin. Senere kom kunstværket på kunstmuseum og syltetøjsglas med rester af Røde Fane findes nu på såvel Statens Museum for Kunst, som på Aaros. Bjørn Nørgaard blev – i øvrigt med Ekstra Bladets hjælp, idet de var tilstede under begivenheden og skrev efterfølgende om det- en eksponent for det nybrud der var for kunstnerisk virke i Danmark og er i dag en af vore største nulevende kunstnere, som står bag såvel Dronningens Sarkofag, som Gobelinerne. Alt dette har Lejre Billedkunst søgt at markere, og ved hjælp af Hovedsponser Stefan Vestergaard, fra Firmaet Vestergaard og midler fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje, har det været muligt at få skabt et nyt værk af Bjørn Nørgaard som opstilles på stedet for eftertiden. Således er Billedkunstrådet begejstrede for at kunne inviterer alle interesserede til at møde op d. 30 januar kl. 15.30, ved Vintappervej 56, Kirke Hyllinge. Værket afsløres og der vil være taler af såvel Billedkunstrådet v. gallerist Dorte Philipsen, Formand for Kultur og Fritidsudvalget Claus Jørgensen. Også Bjørn Nørgaard selv vil være til stede og sige et par ord såvel som kunsthistorikeren Else Marie Bukdal sørger for at alt sættes i rette sammenhæng. Der vil blive serveret et glas undervejs.

For flere informationer kan kontaktes: Kulturkonsulent Trine Lindhardt- Roux tlf: 21168830 mail: trli@lejre.dk

Lejre Kunstforening, medio januar 2020

 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Som vi tidligere har skrevet til jer om, har et udvalg arbejdet med tilrettelæggelsen af 50 års jubilæet for Bjørn Nørgaards Hesteofring, og nu er planlægningen så langt, at vi kan invitere jer med til afsløringen af stelen.

Se nedenfor, hvor vi har fået mulighed for også at udsende den invitation, som Galleri Gl. Lejre har udsendt til sine medlemmer.

Lejre Kunstforening er også med i Billedkunstrådet, og I er – medlemmer som ikke-medlemmer– særdeles velkomne til at deltage den 30.januar kl. 15.30 ved Vintappervej 56 i Kr. Hyllinge.

Stor nytårshilsen

Lejre Kunstforenings bestyrelse

 

 

Invitation: 50 års jubilæum for bjørn nørgaards Hesteofring

Bjørn Nørgaard på åstedet for hesteofringen. Fotograf: Palle Bruselius

 

Den 30. januar er det nøjagtig 50 år siden, at kunstneren Bjørn Nørgaard fik sit gennembrud, da han rituelt slagtede en hest på en mark i Kirke Hyllinge og forandrede den danske kunstscene.

Den 30. januar kl. 15.30- 16.30 afsløres et nyt værk, en stele, skabt af netop Bjørn Nørgaard, ved åstedet Vintappervej 56 i Kirke Hyllinge.

Det er Lejre Billedkunstråd, der står bag initiativet. Jeg er medlem og aktiv i dette råd, derfor inviteres I, Kunstforeningen Galleri Gl. Lejres venner, specielt til denne begivenhed.

 

– På trods af, at vi er et stykke inde i 2020: Godt nytår!

De bedste hilsner

Dorte Philipsen, Galleri Gl. Lejre

Læs kulturkonsulent Trine Lindhardt-Rouxs pressemeddelelse om begivenheden, som er vedhæftet denne mail.

 

Hvad var det nu lige, at ’Hesteofringen’ gik ud på?

Se den 17 minutter lange video om Hesteofringen på en mark i Lejre

Læs en artikel i Politiken, hvor involverede personer fortæller om ‘Hesteofringen’

Galleri Gl. Lejre

Orehøjvej 1a
4320 Lejre
Tlf. +45 40 14 06 45
philipsen@galleri-gl-lejre.dk

 

 

 

Nyt pr. 3. jan. 2020: 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vi ønsker jer et rigtig godt nytår og sender jer her dels dokumenterne til generalforsamlingen den 27.1. i Hvalsø, dels vil vi gerne give jer inspiration til nye kunstoplevelser, idet I rundt i vores kommune kan opleve værker af lokale kunstnere.

I forbindelse med generalforsamlingen får I:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskab
 • Praktiske informationer i lighed med, hvad vi plejer at orientere om (Kontingentbetaling, udlodning m.m.)
 • Teksten til den sang, vi indleder generalforsamlingen med (”Sneflokke kommer vrimlende”)

Oversigten over de værker, der skal udloddes, kan I se på vores hjemmeside: http://www.kunstilejre.dk/kunst/

(Alle dokumenterne vil ligeledes blive lagt på nettet samtidig med, at de udsendes til jer.)

 

Vores kunstnere har disse aktuelle udstillinger rundt i Lejre Kommune:

Rådhuset i Allerslev: Birgitte Langevad udstiller frem til udgangen af januar

Rådhuset i Hvalsø:
Gunhild Rasmussen viser sine værker i en udstilling med titlen ” skønne farver og figurer i vintertide”

Domus Felix:
Sibelle Tvermoes udstiller frem til den 10.1. (- hvorefter Domus Felix hr udstillingsaftale med Glade Amatører

Hvalsø Skole:
Mariah Salinkas udstiller fra den 6.1. til den 27.3.

Sundheds- og plejecentret Bøgebakken: Kurt Verner Hansen udstiller i første kvartal af 2020

Hvalsø Ældrecenter: Her udstiller Asta Marie Hansen

Lægehuset på Toldskovvej i Hvalsø: Her udstiller Vibeke Sørensen

Lægehuset i Kr. Hyllinge: Lejre Kunstforening har fået doneret en række værker fra Leila Gades kunstsamling, og de udstilles nu i lægehuset i Kr. Hyllinge. 

 

På gensyn til generalforsamlingen og stor nytårshilsen fra bestyrelsen 

Vivi Holm

 

Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Kunstforening

Mandag den 27.januar kl. 19.00 i Hvalsø Kulturhus (: v. biblioteket)

(Der er åbent fra kl. 18.30)

Der er kommet forslag fra et af vores medlemmer om, at vi indleder generalforsamlingen med en fællessang, og det vil blive ”Sneflokke kommer vrimlende” (- med erindring om den generalforsamling for få år siden, hvor sneen overmandede mange af foreningens medlemmer.) 

 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse (vedhæftet)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til efterretning (vedhæftet)
4. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13.1.2020.Sendes til vh@pigespejder.dk)
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021
6. Valg til bestyrelsen:   Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

                                           Karin Dall, Eva Hansen samt Jytte Saugmann

                                           Karin og Eva har sagt ja til genvalg, mens Jytte ikke ønsker genvalg

 

                                           Uffe Søborg Andersen er suppleret ind på Ole Meiboms plads,

                                           der først udløber om et år, så Uffe er ikke på valg

 

                                           Der skal således vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for                                                                 

                                           Jytte

 

7. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant:

                                             Inger Odgaard ønsker ikke at fortsætte som suppleant

 

                                             Der skal således vælges to suppleanter:

                                             en i stedet for Uffe og en i stedet for Inger

 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
Vores to valgte revisorer er Birthe Baxter og Søren Larsen.                                               Begge er villige til genvalg                                               Revisorsuppleant er Pram Gad 9. Eventuelt:
                                               Her vil Mogens Petersen bl.a. give en orientering om
markeringen af 50 året for Hesteofringen den 27.januar ved Kirke
                                               Hyllinge.

                                               Billedkunstrådet har gennem de sidste måneder arbejdet

                                              med at få program og økonomi på plads, og det ser i skrivende
stund ud til at ville lykkes       

 

Traktement:
Der vil være mulighed for køb af drikkevarer allerede inden generalforsamlingen begynder, og her er det også muligt at se de indkøbte og donerede værker, som skal bortloddes.
Inden bortlodningen af værkerne er der pause, og her serverer vi en ostetallerken med frugt og så et glas vin eller andet til.
Pris for ostetallerkenen er 50 kr. og drikkevarerne købes særskilt i ”baren”.
Der er ingen forudbestilling.

Bemærk:
I får her diverse dokumenter i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, og de vil ikke foreligge i udskrift til fordeling.

Se evt. videre nedenfor vedrørende generalforsamlingen i perspektiv til vores vedtægter:

5.4  Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 flertal. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 3 medlemmer fremsætter ønske om skriftlig afstemning.
5.5  Kun medlemmer har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger

(Og konkret betyder det, at medlemmer, som har betalt kontingent for 2019, har adgang til generalforsamlingen og også retten til at deltage i bortlodningen af kunstværker.
Bemærk også her, at det er muligt her ved generalforsamlingen at betale kontingent for 2020.)

5.6  Ethvert medlemskab, som er repræsenteret på generalforsamlingen, har 1 stemme. Et medlem, som ikke har mulighed for at være til stede, kan meddele fuldmagt til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved starten af generalforsamlingen overgives til mødets dirigent.
5.7  Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet udsendes ikke til medlemmerne, men offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter mødet og kan desuden rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.
 § 6. Udlodning af kunst

6.1  Udlodning af den af foreningen indkøbte kunst sker som led i en ordinær generalforsamling.
6.2  Udlodningen sker blandt foreningens medlemmer med 1 lod pr. medlemskab.
6.3  Udlodning af indkøbte kunstgenstande sker ved lodtrækning blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemskaber, således at de udtrukne vælger blandt gevinsterne i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. Et medlem, som er forhindret i at være til stede, kan meddele fuldmagt til gevinstvalg til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagten skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved generalforsamlingens start overgives til den valgte dirigent.

På gensyn den 27. januar i Hvalsø

Lejre Kunstforenings bestyrelse

 

Sneflokke kommer vrimlende

Tekst: Jeppe Aakjær 1916 Melodi: Thorvald Aagaard 1916

Sneflokke kommer vrimlende,
henover diger trimlende,
det knyger ud af himlene,
det sluger hegn og gård,
det ryger ind ad sprækkerne
til pølserne på rækkerne,
og fårene ved hækkerne
får blink i pelsens hår.

Og poplerne bag mønningen
de duver dybt i dønningen,
og over stakke-grønningen
omtrimler kærv og neg,
det klaprer en om ørene
fra portene og dørene,
bag hvilke de små Sørene’
har rustet sig til leg.

Og gammelmor i klokkerne
med huen og grålokkerne,
hun haler op i sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er kålen liggende,
og nu står tjørnen stikkende
og spidder sne på piggene;
og nu kom Kjørmes-knud!

 

Årsberetning 2019
Lejre Kunstforenings bestyrelse har det sidste år haft følgende medlemmer: Karin B. Dall, Eva Hansen, Jytte Saugmann, Kaare R. Skou, Flemming Jensen og Vivi Holm.
Desuden har Ole Meibom siddet i bestyrelsen frem til den 1.12.19, hvorefter Uffe Søborg Andersen (suppleant) overtog Ole Meiboms plads.
Vi har haft to suppleanter, der dog i praksis har fungeret som stort set fuldt valgte bestyrelsesmedlemmer: Inger Odgaard og Uffe Søborg Andersen.
Formand og næstformand har været henholdsvis Vivi Holm og Kaare R. Skou.
Desuden har vi haft et meget tæt samarbejde med Kunstforeningens forretningsfører, Aase Frimodt Jensen

Årets gang i programmæssigt tilbageblik:
Vi har med stor deltagelse af vores medlemmer indbudt til Biennalen i august.
I marts har vi måttet aflyse vores Kasper Køpke-tegnekursus pga. begrænset deltagertal, hvortil dog skal føjes, at vi tidligere havde afholdt tilsvarende kurser med nogenlunde samme målgruppe.
Vi har afholdt ”Holbæk Art”, der var en medlemsudflugt til Holbæk, hvor vi med lokalguide oplevede gavlmalerierne i det centrale Holbæk og afsluttede med at spise sammen på en lokal restaurant.
Vi har samarbejdet med Osted Idrætsforening og Poul Erik Bermann om en stor kunstmesse i maj 2019 i Osted, men den måtte aflyses pga. for ringe tilslutning.
Der er lagt op til at realisere Kunstmessen i maj 2020.
Vi har sammen med en lang række institutioner og foreninger været en væsentlig del af det store projekt, ”Afrika i Lejre”, som blev realiseret i sensommeren 2019.
I kan som medlemmer af Lejre Kunstforening se frem til, at der kommer en fortsættelse af Afrika i Lejre, som også vil blive et bredt skole- og foreningssamarbejde med et væld af muligheder i afrikansk perspektiv.
Kunstforeningens engagement i Afrika i Lejre (2019) blev markeret på forskellig vis: Den store fælles åbning af projektet blev lagt samtidig med vores biennalefernisering, og senere afholdt vi stenskulpturkursus for børn på mellemtrinnet samt voksne, og projektet afsluttedes for vores vedkommende med en rigtig godt besøgt matiné med oplæg, afrikansk kunstnerbesøg, spisning og afrikansk inspireret koncert.
Her skal det tilføjes, at det uden støtte fra Lejre Kommune ikke havde været økonomisk muligt at gennemføre matineen. 

Vores udstillinger:
Vi kan også i år glæde os over, at vores udstillinger fungerer så godt, at mange tilkendegiver glæde over, at Lejre Kunstforening sørger for, at de hvide vægge rundt omkring bliver erstattet af kunstoplevelser.
Som noget nyt i 2019 er Hvalsø Skole kommet med som udstillingssted. Skolen er meget kunstengageret og har værker fra Statens Kunstfond. Skolens ledelse har for et år siden henvendt sig til Kunstforeningen for at høre, om vi ikke kunne etablere udstillinger i lighed med, hvad vi gør på rådhusene.
Det har vi så gjort til stor glæde for skolen (og vist også for kunstnerne, så vidt vi har forstået jeres reaktioner).
Vi udstiller på to af kommunens plejecentre, og begge steder hører vi fra personalet, at specielt de demente har været glade for at se på billederne, for det tændte erindringsspor, som måske ellers lå i dvale.
På rådhusene hører vi også positive kommentarer, og det er her, kommentarerne om de hvide vægge kommer ind, – ”for hvor er det dejligt at have noget spændende / pænt / engagerende / provokerende at se på i sin hverdag, når man går ud af sit kontor og ned ad rådhusets gange.”
Domus Felix-udstillingerne skal heller ikke glemmes, for også her er vores kunstneres alsidige værker med at til at give husets vægge liv, og da udstillingerne her normalt spænder over en måned, er der ofte noget nyt at opleve.
Bestyrelsen har ønsket dels at styrke samarbejdet med vores egne kunstnere, dels at lægge et økonomisk perspektiv ind i udstillingerne med kunstnere, som ikke er medlemmer af Lejre Kunstforening.
Det er derfor besluttet, at vores medlemmer kan udstille frit de steder, vi har aftaler med, mens ikke-medlemmer enten kan melde sig ind og betale kontingent, eller også kan de vælge muligheden at betale et udstillingsgebyr på 250 kr., hvilket giver dem ret til at udstille i kunstforeningens regi i et år.

Mellemstal:
Desværre er vores medlemstal faldende, og det er der nok mange årsager til, så vi arbejder ihærdigt på at få nye medlemmer.
Bestyrelsen er meget bevidst om at have fokus på, hvor medlemsinteresserne ligger, og vi konstaterer her, at vi har meget stor opbakning til vores matineer (: oplæg, spisning, koncert), mens det har været sværere at skaffe opbakning til en medlemstur en lys og lun aften med kunstoplevelser i Holbæk.
Vi forsøger også at have fokus på, at der godt må være arrangementer, som implicerer familier med børn. Og vi kan konstatere, at der i Lejre Kommune er stor bevidsthed fra politikernes side om give børn oplevelser, der kan engagere deres kreativitet.

Billedkunstrådet:
Lejre Kommune har i lighed med en del andre kommuner nedsat et Billedkunstråd, som har fungeret siden etableringen i 2014. Her er Lejre Kunstforening repræsenteret og er dermed med til at sætte fokus på kunsten i Lejre Kommune. Det gælder både kunsten i det åbne rum og ved nybyggeri, som det det drejer sig om selvstændige kunstarrangementer, hvor billedkunstrådet hen over årene har modtaget specifik støtte fra Lejre Kommune, fra private fonde og fra Statens Kunstfond.
Et konkret eksempel er her den fotografiske udsmykning af Lejre Station, og i det nye år kan vi se frem til, at også Hvalsø Stations tunnelundergang bliver en ”fotografisk naturoplevelse”.
Som noget helt nyt har vi fået en direkte forbindelseslinje til Nationalparkrådet, idet vores tidligere formand, Mogens Petersen, er genvalgt til rådet.
Mogens var indstillet såvel af Billedkunstrådet som af Lejre Kunstforening, så vi glæder os over at have mulighed for tæt kontakt. Det har vi sådan set haft hele tiden med baggrund af Mogens’ store interesse for kunsten, men nu er den ”indskrevet i konceptet”, og Mogens har derfor mulighed for at få informationer direkte ud til medlemmerne af Lejre Kunstforening via vores Nyhedsbreve.

Kommunikation:
Kommunikationen med medlemmerne foregår på nettet:
I kan læse om vores arrangementer og alt andet foreningsrelevant på vores hjemmeside, www.kunstilejre.dk
Vi har en ny foreningsfolder, som vi lægger rundt i kommunen med et håb om, at I som medlemmer vil ”give den til en kunstinteresseret nabo”, så vi får spredt vores tilbud til endnu flere og forhåbentlig øget vores medlemstal.
Vi skriver lejlighedsvis i lokalaviserne om udstillinger og arrangementer.
Medlem-til-medlem-invitationer:
To gange om måneden udsender vi de invitationer, vi har modtaget fra vores medlemmer om ferniseringer, koncerter, udflugter m.m.
Nyhedsbreve:
Bestyrelsen udsender hen over året en række nyhedsbreve til medlemmerne. Her får I information om kommende arrangementer og andet relevant, ligesom vi også her har varslet generalforsamlingen i januar 2020.

Økonomi:
Præsentation af Lejre Kunstforenings regnskab og budget er et selvstændigt punkt på dagsordenen, så de skal ikke gennemgås her.
Men det er relevant at nævne, at bestyrelsen arbejder på at sikre en økonomi, hvor de enkelte arrangementer ikke giver underskud. Der kan være et bestyrelsesbesluttet tilskud til et arrangement (som eksempelvis tegnekurserne sidste år), men generelt er vores budgetter lagt, så vi med den goodwill, vi ofte får fra Lejre Kommune på grundlag af ansøgninger, kan holde budgetterne.
Vi har fundet frem til en god kogekone (som hun selv kalder sig), der kan levere mad til vores matineer til priser, der nok ikke skulle afholde nogen fra at deltage, – hvilket tilslutningen til de to sidste matineer også viser.
Bestyrelsen har her besluttet at differentiere deltagerbeløbet ved vores arrangementer, således at der bliver ”rabat” for medlemmer og ”normalpris” for ikke-medlemmer.
Også vedrørende vores udstillinger har vi lagt en afgift ind, som det er nævnt under et tidligere punkt. Det har i 2019 vist sig, at enkelte kunstnere fra nabokommunerne gerne vil udstille på de vilkår, hvilket vi glæder os over.
Det er i 2019 blevet væsentligt dyrere for foreninger at lade medlemmerne betale via mobilepay, så derfor har vi opsagt dem aftale, så kontingent og deltagelse fremover skal betales via bankoverførsel. Vi vil dog sørge for, at det bliver muligt at bruge mobilepay, når I eksempelvis køber drikkevarer ved vores matineer.
Bestyrelsen følger regnskabet tæt, og det har betydet, at vi har været i stand til at købe mere kunst ind til fordeling mellem medlemmerne, end vi havde budgetteret med.

Bestyrelsen takker for endnu et godt år i Lejre Kunstforening og ser hen til at møde jer ved vores arrangementer i 2020.

På bestyrelsens vegne

Vivi Holm

 

Årsregnskab for 2019:

2019 Revideret regnskab

 


Nyhedsbrev medio november 2019 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Generalforsamling 2020:
Først skal vi orientere jer om, at vores generalforsamling næste gang bliver den 27.1.2020 i Hvalsø Kulturhus.
Vi har ved det store afrikaprojekt indkøbt både et maleri og en skulptur, som er to afrikanske kunstneres værker. De vil blive bortloddet ved generalforsamlingen.

Nationalparken:
Her er vores tidligere formand, Mogens Petersen, blevet genvalgt som medlem af Nationalparkrådet, og det er desuden besluttet, at Mogens bl.a. skal repræsentere Lejre Kunstforening i Nationalparkrådet.
Da det nye råd holder konstituerende møde den 12.11., er der ikke noget aktuelt at berette, men vi følger op, alt som Mogens giver os informationer til videreformidling.
I bestyrelsen glæder vi os over denne direkte kontaktmulighed.

Udstillingerne rundt i Lejre Kommune:
Tak for alle de tilsagn, vi har fået fra jer om at udstille.
Vi er i fuld gang med at få de sidste brikker på plads, og vi kan p.t. se, at vi mangler udstillere i denne periode

Hvalsø Skole fra efterårsferien og frem til jul 2020
(Kontakt Vivi Holm, vh@pigespejder.dk )

Kontakt mig meget gerne, så vi kan holde de aftaler, vi har lavet med de enkelte udstillingssteder.

MobilePay:
Vi er i lighed med andre foreninger blevet pålagt et månedligt gebyr for brug af MobilePay, og det er ud over det gebyr, vi betaler ved hver transaktion. Samlet bliver beløbet mere end to årlige medlemskontingenter.
Vi har derfor besluttet at opsige vores MobilePay-abonnement, således at det fremover kun er muligt at betale kontingent og for deltagelse i ture med bankoverførsel.
Vi vil dog sikre, at det bliver muligt at anvende MobilePay ved vores matineer, når der eksempelvis skal betales for drikkevarer.

Ferniseringer i den kommende tid:
Bestyrelsen har  i samarbejde med vores samarbejdspartner på rådhuset besluttet, at ferniseringerne på rådhuset i Allerslev fremover vil være i tidsrummet mellem kl. 16.30 og 17.30, – og normalt er det den første torsdag i en udstillingsperiode.
I vil løbende kunne se mere på vores hjemmeside om de udstillinger, vi har hen over året.

Stor hilsen

Bestyrelsen fra Lejre Kunstforening
Vivi Holm

 

Nyt pr. 16. aug. 2019: 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Tak for den opbakning, I gav os ved Biennalen i lørdags, og dermed også tak for den interesse, I viste vores store samarbejdsprojekt om ”Afrika i Lejre”.

EKSTRA TILBUD:

Malerkursus med afrikansk instruktør

Efter vores stenskulpturkurs var tilrettelagt og sendt ud som et tilbud til jer, har vi fået mulighed for at kombinere det med et MALERKURSUS med kunstneren, David Chinyama, som instruktør.
Davids billeder udstilles for tiden i det afrikanske hjørne på Domus Felix, og han har flere gange samarbejdet med Rickson Zivare, hvis skulpturer også udstilles på biennalen.
Vi sagde straks ja til Davids tilbud og håber, I vil gribe denne mulighed, så vi får ”dobbeltkurset” fyldt op.

Helt konkret:
Malerkurset er for både børn på 5.- 6. klasses niveau og voksne.
Det er den 7.9. kl. 9 – 15 på Domus Felix, og det koster 125 kr. at deltage.
Tilmeldingsfrist den 1.9. til kaareskou@gmail.com eller på telefon 29260414.
Se mere på http://www.kunstilejre.dk/afrika-i-lejre/
Kursisterne skal selv medbringe lærred, pensler og farver, og det skulle være muligt at få tingene til en rimelig pris hos Søstrene Greene.

NB: Det er stadig muligt at melde sig til stenskulpturkurset.

 

Matineen den 8.9.

Alt peger mod fuldt hus ved matineen, men der er i skrivende stund et begrænset antal ledige pladser.
Vi ser hen til et spændende, tankevækkende og musikalsk svingende arrangement sammen med jer, hvor de afrikanske perspektiver kommer til at stå i kontrast til den folkelige glæde, som ligger i den afrikansk inspirerede musik.

 

Vores kommende udstillinger og ferniseringer:

Torsdag den 5.9. kl. 16 – 17:
Helle Lundsgaard Christensen udstiller på rådhuset i Allerslev i september og oktober måned – og vi inviterer til fernisering torsdag den 5. september kl. 16 – 17

Søndag d. 15. sept. kl. 15-18:
Her byder Therese Vilrik Bruun (#VilrikVilrik) velkommen til fernisering i Domus Felix, hvor der har mulighed for at opleve hendes skildring af kvinder fra hele verdenen, som ifølge Therese Vilrik bliver fremstillet lige så smukke, farverige og livsbekræftende som kvinder fra hele verdenen er.
Udstillingen kan ses fra den 6. til den 28.september i Domus Felix.
Udstillinger 2020:

Vi har en del ledige udstillingspladser rundt i kommunen for 2020, så lad os høre fra jer med ønske om at udstille et eller flere steder. Kontakt vh@pigespejder.dk

 

Medlemsinformationer:

LK Nyt fra medlem til medlem nr. 11 udsendes efter planen som sædvanlig den 2. september (om it-systemerne vil), men grundet ferie udsendes nr. 12 først den 23. september (i stedet for den 16. september), så hvis du har et arrangement i perioden 16.-23. september, er det en god idé at sende dit manuskript til kaareskou@gmail.com senest den 1. september, så det kommer med allerede i udsendelsen 2. september .

Stor hilsen og på gensyn fra Lejre Kunstforenings bestyrelse

Vivi Holm

 

Nyt pr. 30. juli 2019: 

Nyhedsbrev august 2019

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Den næste måned byder på et væld af ”Afrika-tilbud” til både medlemmer og ikke-medlemmer:

Der er udstillinger med afrikansk kunst, koncerter, auktion over afrikanske skulpturer, film og stor fælles åbning i forbindelse med Lejre Kunstforenings biennale den 10.8. kl. 14 i Domus Felix (hvor det er muligt at se udstillingen allerede fra kl. 13.30)
Og så er der vores egne arrangementer:

Lørdag den 7.september kl. 9 – 15 har vi stenskulpturkursus i Domus Felix

Se videre på vores hjemmeside http://www.kunstilejre.dk/afrika-i-lejre/

Tilmeldingsfrist den 1.9. til Kaare R. Skou, kaareskou@gmail.com

Samtidig betales kursusafgiften på 125 kr. til Lejre Kunstforenings kasserer:

MobilePay:  50436                     Bankoverførsel:    2403  2551 638 920

 

Dagen efter, søndag den 8.september indbyder vi til matiné i Domus Felix

Udstillingen af Rickson Zivaras skulpturer kan ses fra kl.15.30

Også her kan I se programmet på vores hjemmeside http://www.kunstilejre.dk/afrika-i-lejre/

Tilmeldingsfristen er den 30.august til Kaare R. Skou,  kaareskou@gmail.com

Samtidig betales deltagerafgiften på 150 kr. til Lejre Kunstforenings kasserer:

MobilePay:  50436                     Bankoverførsel:    2403  2551 638 920

 

Vil du udstille dine værker i 2020 i samarbejde med Lejre Kunstforening?

Vi er ved at lægge udstillingsplaner for 2020, og vi vil meget gerne også vise dine billeder på et eller flere af vores udstillingssteder.  Se skemaet nedenfor.

Hvis du er medlem af Lejre Kunstforening, koster det ikke noget at udstille, mens det koster 250 kr. for ikke-medlemmer (eller de kan melde sig ind i Kunstforeningen, hvor kontingentet er 220 kr.)

På gensyn til forhåbentlig mange af vores Afrika-arrangementer

Kaare R. Skou og Vivi Holm

 

Lejre Kunstforening: 

Udstillingsmuligheder i 2020 

Hvis du er medlem af Lejre Kunstforening, har du mulighed for at udstille dine værker på de udstillingssteder, vi har aftaler med.

Lad os høre fra dig enten pr. mail eller ved, at du afleverer skemaet her i forbindelse med et af vores arrangementer. Sæt gerne krydser flere steder.

Kontakt: Vivi Holm, vh@pigespejder.dk

Udstillingssted                                                        Varighed m.m.                            Omfang             Ja til at udstille her

Hvalsø Skole Normalt 3 måneder 10 – 15 billeder
Rådhuset i Hvalsø 3 måneder Ca. 20 billeder
Rådhuset i Allerslev 3 mdr., men ikke i
november
20 – 25 billeder
Domus Felix I måned fraregnet juli 20 – 25 billeder
Plejecentret Bøgebakken 3 måneder Ca. 20 billeder
Hvalsø Ældrecenter 3 måneder Ca. 15 billeder
Lægehuset på Gyvelvej i Kirke Hyllinge 3 måneder Ca. 10 billeder
Lægehuset på Toldskovvej i Hvalsø 3 måneder 8 billeder

 

Dit navn: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon og mailadresse: …………………………………………………………………………………..

Hvordan vil du kort beskrive dine billeder: (genre m.m.)……………………………………………………………………………..

 

Fortæl os gerne, om der er måneder, du ikke kan udstille, fordi du har andre aftaler.

Du hører fra Lejre Kunstforening i løbet af sensommeren

 


Nyt pr. 1. juli 2019: 

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Vores sommerhilsen til jer rummer bl.a. en invitation til fernisering på rådhuset i Allerslev på torsdag den 4.7. kl. 16 – 17:

Lejreegnens Husflids Forening står for næste udstilling på rådhuset i Allerslev, som Lejre Kunstforening har formidlet.

Foreningen er 85 år gammel og skolelederen gør sammen med bestyrelse et stort arbejde for at bevare denne smukke gamle forening. Smuk fordi håndværk lavet af hænder, er noget helt særligt, og gamle fordi de holder gamle håndværk og værdier i hævd.

Der arbejdes med patchwork, filtning, løbbinding, raku-keramik, akrylmaling, knipling, vævning, collage-broderi, pileflet, og linoleumstryk. Udstillingen på rådhuset vil bestå af forskellige håndværkstyper, som vil pryde væggene fra den 3. juli til den 30. august. Der er fernisering på udstillingen torsdag den 4. juli kl. 16-17.

LHF – Lejreegnens Husflids Forening er nomineret til at blive ”Årets Aftenskole 2019”. Der er 5 aftenskoler nomineret og afgørelsen finder sted den 22. august til Kulturmødet på Mors.

Afrika i Lejre: 

I kan nu se hele Afrika-programmet på vores hjemmeside http://www.kunstilejre.dk.
Kunstforeningens biennale (den 10.8.) er samtidig åbningen af hele det store Afrika-projekt med et væld af tilbud, hvor tilmeldingerne skal ske til de enkelte arrangører. Vi står her for et stenskulpturkursus for bl.a. børn den 7.9. samt for matineen den 8.9.
Vi har netop fået plakater og foldere tilbage fra trykkeriet, og dem vil I hen over sommeren kunne se rundt i kommunen.

Biennalen:
Vi har stort set fuldt hus på udstillingen, men der kan godt blive plads til også dine billeder.
Kontakt Kaare R. Skou, hvis du vil nå at komme med (kaareskou@gmail.com).

 

På gensyn til vores arrangementer og rigtig god sommer

Bestyrelsen for Lejre Kunstforening

Vivi Holm


Nyt pr. 24. juni 2019: 

Lejre Kunstforening, Sommer-nyhedsbrev, Ultimo juni 2019

 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Afrika i Lejre

Nu er informationsfolderen om arrangementerne i forbindelse med det store Afrika-projekt kommet, og I vil kunne se dem rundt i kommunen på bibliotekerne og andre steder, hvor mange kommer.
Se vedhæftede.

Lejre Kunstforening står for tre af arrangementerne:

Biennalen, der samtidig er det store åbningsarrangement for Afrika i Lejre-projekt (lørdag den 10.8. kl. 13 i Domus Felix)

Stenskulpturkurset lørdag den 7. september i Domus Felix (se særskilt indbydelse)

Matiné søndag den 8.spetember i Domus Felix (Også her er der særskilt indbydelse)

 

Især om Biennalen og dermed kunstudstillingen:

Vil du give Lejre Kunstforening og alle vore udstillende kunstnere et par timer af din tid og være kustode på Domus Felix. Her både håber vi på og forventer mange besøgende, som gerne vil opleve et meget bredt perspektiv på moderne kunstnerisk udtryk.

Åbn den vedhæftede informationsskrivelse og se også de ledige kustode-tider.

TAK om du vil give et par timer.

 

Udstillinger i 2020

I sidste nyhedsbrev fik I en indbydelse til at udstille i Lejre Kunstforenings regi rundt i Lejre Kommune.
Vi hører fortsat gerne fra jer.

Stor sommerhilsen fra bestyrelsen

Vivi Holm

 

Bilaget:

Stor 7. biennale i vente

– absolut sidste udkald for at være med 

Ved tilmeldingsfristens udløb den 14. juni var der tilmeldt biennalen 26 deltagere med 82 værker. Det vil give en flot biennale, selv om tilmeldingen til den 6. biennale i 2015 var lidt større.

Du får endnu en chance for at være med. Mail hurtigst muligt din deltagelse til

kaareskou@gmail.com med oplysning om navn, e-mailadresse og antal værker – eller ring til Kaare på 2926 0414.

 

Hver deltager kan tilmelde op til fire værker og er sikker på at få udstillet mindst to. Prisen for deltagelse er 150,- kr. for de første to værker, 200,- kr. for tre værker og 250,- kr. for fire værker. Pengene opkræves ved indleveringen af værkerne kontant eller pr. mobilepay.

Indlevering af værker finder sted i Domus Felix, Bygaden 4320 Lejre søndag den 4. august 2019 kl. 15.00-17.30 eller mandag den 5. august klokken 16.00-19.00. Passer de tidpunkter ikke i din kalender, så kontakt Kaare R. Skou på 2926 0414.

De ikke-udstillede værker afhentes så vidt muligt i forbindelse med ferniseringen. Kan det ikke lade sig gøre, så kan værkerne udleveres i biennalens åbningstider.

◊◊◊◊◊

Kom til fernisering på

 1. biennale & Afrika i Lejre

Du kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen den

 1. august kl. 13.00 

her åbnes dørene i kulturhuset Felix i Lejre til Lejre Kunstforenings 7. biennale

der samtidig er den officielle åbning på det store kulturprojekt

Afrika i Lejre

◊◊◊◊◊

Meld dig som

kustode ved biennalen

Giv en hånd med i et par timer ved biennalen, så så mange som muligt kan få et indblik i, hvad der rører sig i Lejres kreative miljø.

Fat derfor kalenderen for at se, hvornår du har tid til at tage en kustodevagt og meld tilbage med tidspunkt, navn e-mailadresse og telefonnummer til

Kaare R. Skou, kaareskou@gmail.com Tlf. 2926 0414

 

Følgende vagter skal besættes:

Søndag den 11. august 1300-1430
Søndag den 11. august 1430-1600 Er optaget
Fredag den 16. august 1600-1730
Fredag den 16. august 1730-1900
Lørdag den 17. august 1000-1130 Er optaget
Lørdag den 17. august 1130-1300 Er optaget
Søndag den 18. august 1300-1430 Er optaget
Søndag den 18. august 1430-1600 Er optaget
Fredag den 23. august 1600-1730 Er optaget
Fredag den 23. august 1730-1900 Er optaget
Lørdag den 24. august 1000-1130
Lørdag den 24. august 1130-1300
Søndag den 25. august 1300-1430 Er optaget
Søndag den 25. august 1430-1600
Fredag den 30. august 1600-1730 Er optaget
Fredag den 30. august 1730-1900 Er optaget
Lørdag den 31. august 1000-1130 Er optaget
Lørdag den 31. august 1130-1300 Er optaget

På biennaleudvalget vegne

Karin, Flemming & Kaare

◊◊◊◊◊

 

Prøv et nyt medie!

 

Stenskulpturkursus

lørdag den 7. september 9.00-15.00

Afrika i Lejre 

Lejre har i august og september besøg af en af Afrikas mest anerkendte skulptører, Rickson Zavare fra Zimbabwe. Rickson er ud over at være kunstner en fremragende inspirator. Han har lovet at stille sig til rådighed for en workshop lørdag den 7. september 9.00-15.00 i Domus Felix i Lejre.

Zimbabwe betyder på et af Afrikas mange sprog ’Stenenes land’. Zimbabwe rummer alt fra de hårdeste ædelstene til bløde stenarter, vi slet ikke kender til. I maj landede en container fyldt med hans kunst – og med bløde sten i Fredericia. Det er disse bløde sten, du kan få lejlighed til at arbejde med.

Workshoppen er egentlig tilrettelagt for børn fra 5.-6. klasse med eller uden deres forældre, men da Kunstforeningen har haft forespørgsler fra andre vokse, har vi den aftale med Rickson, at de også kan deltage. Hans instruktioner og hans inspiration vil blive genfortalt på dansk af Erik Schwarzbart fra Musicon i Roskilde.

Fat noget gammelt værktøj: en skruetrækker, et stemmejern der for længst er blevet sløvt, en fil, noget sandpapir af forskellig kornstørrelse – hvad du nu har for hånden og snyd ikke dig selv for at prøve kræfter med et nyt medie. Rickson har også selv nogle redskaber med.

Pris: kr. 125,- pr. deltager.

Der er plads til et begrænset antal deltagere, og workshoppen fyldes op efter først-til-mølle princippet, så meld dig (og dine børn/børnebørn) til dette usædvanlige tilbud allerede nu på kaareskou@gmail.com eller telefon 2926 0414. 

◊◊◊◊◊

 

AFRIKA I LEJRE: 

Matiné med fokus på det sydlige Afrika

– kunst – foredrag- spisning – koncert

Søndag den 8. september 2019. Tilmelding senest 30. aug.

 

Du kan allerede nu bestille billetter til afslutningen på projektet Afrika i Lejre, som kunstforeningen har været en aktiv deltager i. Der er tale om en eftermiddag/aften, hvor man virkelig får et indtryk af, at kunst i Afrika er andet og mere end sorte damer med en kurv på hovedet, snittet i en fremmeartet træsort.

Da der er et begrænset deltagerantal vil Domus Felix i Lejre blive fyldt op efter først-til-mølle princippet, så skab plads til denne Lejre-begivenhed i din kalender. Tilmelding til kaareskou@gmail.com eller 2926 0414 allerede fra i dag og senest 30. aug.

Pris: 150,- kroner. Beløbet dækker kaffe, middag (én ret) men ikke drikkevarer.

 

Program:

 • 15.30 Dørene til Felix åbnes. Der er lejlighed til at studere Rickson Zavares skulpturer, mens der drikkes kaffe. Rickson Zavare er en af Zimbabwes mest anerkendte nyere kunstnere og har udstillet i flere europæiske lande.
 • 16.00 Situationen i Zimbabwe efter Mugabe – hvor nogen faktisk ikke er helt fri for at ønske sig ham tilbage. Foredrag ved Birgitte og Christian Balslev-Olesen med indspark fra Rickson Zavare og med særlig vægt på kulturen og kunstens rolle i  det afrikanske samfund.
 • 16.50 Pause, hvor der er mulighed for at se på kunst og for at købe drikkevarer til maden.
 • 17.15 Maden serveres. Der bliver tale om afrikansk inspireret mad, men ikke mere fremmedartet, end at alle kan være med.
 • 19.00 Koncert med Miriam Mandipiras Trio. Miriam Mandipira er en sangerinde, der har specialiseret sig inden for jazz, blues, soul og gospel. Hun er født og opvokset i Zimbabwe, men har siden 2007 været bosat i Danmark. Hun har deltaget i flere album-udgivelser og vandt i 2016 prisen for Årets Danske Blues Navn ved Copenhagen Blues Festival. Hun giver to sæt med en kort pause imellem.
 • 20.45 Forventet afslutning.

 

Nyt pr.5. juni 2019: 

NYHEDSBREV, juni 2019

 

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vores hilsen til jer her peger frem mod de mange aktiviteter, der ligger i de kommende måneder:
Biennalen og ”Afrika i Lejre”:

Tidsmæssigt er det først og fremmest BIENNALEN, hvor deadline for tilmelding er den 14.6. (Se videre i det vedhæftede.)
Vi har kombineret vores egen biennalefernisering med åbningen af det store AFRIKA-projekt, for Lejre Kunstforening er med i et stort samarbejde med skoler og foreninger i Lejre Kommune, – og også på Musicon i Roskilde.

Se videre om det omfattende program på Lejre http://www.kunstilejre.dk/. Her er der oprettet en fane, hvor vi stårover for at skulle lægge informationer om aktiviteterne ind.

Men I kan også hen over sommeren følge med på https://www.facebook.com/events/663495380763195/

 

Stenskulpturkursus og Matiné:

Lejre Kunstforening arrangerer stenskulpturkursus den 7.september, som I har kunnet læse om tidligere. Og nu er vi så langt, at der er åbnet for tilmeldinger til dette helt specielle kursus, hvor I får mulighed for at omdanne ”bløde” afrikanske sten til små skulpturelle kunstværker. (Se videre i det vedhæftede.)

Dagen efter, den 8. september, inviterer vi til matiné med et stort og alsidigt program. (Se vedhæftede).

Også her kan I tilmelde jer allerede nu, og for både stenskulpturkurset og for matinéen gælder det, at vi inviterer bredt, både ud i vores medlemskreds, men også andre, som kunne have lyst til at være med.

 

Holbæk Art:

I sidste nyhedsbrev inviterede vi til en guidet rundtur i Holbæk, hvor vi skal se på gavlmalerier rundt i Holbæk.

Turen er den 13.juni kl. 17, og I kan finde nærmere information på vores hjemmeside under ”Spændende nyt fra bestyrelsen”.  http://www.kunstilejre.dk/

Vi har enkelte ledige pladser, så det haster med tilmeldingen.

 

Invitation til at udstille i samarbejde med Lejre Kunstforening:

Vi står over for at skulle planlægge næste års udstillinger rundt i Lejre Kommune.
Måske har du lyst til at blive en af udstillerne?

(Se under fanebladet “Vil du udstille?”)


Stor hilsen fra bestyrelsen… 
Og på gensyn til forhåbentlig mange af vores arrangementer 

Vivi Holm

 

 

Sidste udkald:

Kunstforeningens 7. biennale i Domus Felix, Lejre

 

Tilmeldingsfristen til Kunstforeningens 7. biennale udløber den juni 2019 kl. 24.

Så for ikke at glemme det igen, så send en tilmelding allerede i dag til kaareskou@gmail.com

Der er ingen grund til ikke at deltage. Det er ved biennalen, at vi viser hinanden, hvad vi arbejder med.

Hver deltager kan tilmelde op til fire værker og er sikker på at få udstillet mindst to. Prisen for deltagelse er 150,- kr. for de første to værker, 200,- kr. for tre værker og 250,- kr. for fire værker. Pengene opkræves ved indleveringen af værkerne kontant eller pr. mobilepay.

Ved tilmeldingen oplys navn, telefonnummer, e-mailadresse og antal værker.

Indlevering af værker finder sted i Domus Felix, Bygaden 4320 Lejre søndag den 4. august 2019 kl. 15.00-17.30 eller mandag den 5. august klokken 16.00-19.00. Passer de tidpunkter ikke i din kalender, så kontakt Kaare R. Skou på 29260414.

Selve biennalen åbner med en fernisering lørdag den 10. august 2019, hvor også åbningen af Afrika i Lejre finder sted.

 

Program for ferniseringen den 10. august er:

 • 13.30 Dørene åbnes
 • 14.00 Lejre Kunstforenings formand, Vivi Holm, byder velkommen
 • 14.10 Kurator Erik Schwarzbart aflægger beretning
 • 14.20 Christian Balslev-Olesen fortæller om Afrika i Lejre
 • 14.30 Borgmester Carsten Rasmussen foretager den officielle åbning
 • 16.00 Dørene lukkes

Biennalen er åben:

 • Fredage klokken 16.00-19.00
 • Lørdage klokken 10.00-13.00
 • Søndage klokken 13.00-16.00

De ikke-udstillede værker afhentes så vidt muligt i forbindelse med ferniseringen. Kan det ikke lade sig gøre, så kan værkerne udleveres i biennalens åbningstider. Efter biennalens slutning lørdag den 31. august klokken 13.00 kan de udstillede afhentes lørdag den 31. august 13.00-17.00 og søndag den 1. september klokken 10.00-12.00 eller efter aftale med Kaare R. Skou, telefon 29260414.

◊◊◊◊◊

Efterlysning:

 Kustoder til Kunstforeningens 7. biennale Afrika i Lejre

Kunstforeningens 7. biennale holdes i Domus Felix i Lejre fra den 10. august 2019 til den 31. august 2019.

Normalt er udstillinger i Felix kun åbne, når der foregår noget andet i Felix samtidig. Men det gælder ikke for biennalen. Vi er interesserede i, at så mange som muligt får lejlighed til at se, hvad kunstforeningens medlemmer arbejder med. Der er der åbent fredage, lørdage og søndage i august.

Men det betyder også, at foreningen skal bruge en række kustoder. Fat derfor kalenderen for at se, hvornår du har tid til at tage en vagt og meld tilbage med tidspunkt, navn e-mailadresse og telefonnummer til

Kaare R. Skou, kaareskou@gmail.com, 29260414

Følgende vagter skal besættes:

Søndag den 11. august 1300-1430
Søndag den 11. august 1430-1600
Fredag den 16. august 1600-1730
Fredag den 16. august 1730-1900
Lørdag den 17. august 1000-1130 Er optaget
Lørdag den 17. august 1130-1300 Er optaget
Søndag den 18. august 1300-1430 Er optaget
Søndag den 18. august 1430-1600 Er optaget
Fredag den 23. august 1600-1730
Fredag den 23. august 1730-1900
Lørdag den 24. august 1000-1130
Lørdag den 24. august 1130-1300
Søndag den 25. august 1300-1430
Søndag den 25. august 1430-1600
Fredag den 30. august 1600-1730 Er optaget
Fredag den 30. august 1730-1900 Er optaget
Lørdag den 31. august 1000-1130 Er optaget
Lørdag den 31. august 1130-1300 Er optaget

På biennaleudvalget vegne

Karin, Flemming & Kaare

◊◊◊◊◊

Udfordre dig selv: Prøv et nyt medie! 

Stenskulpturkursus lørdag den 7. september 9.00-15.00: Afrika i Lejre 

Lejre har i august og september besøg af en af Afrikas mest anerkendte skulptører, Rickson Zavare fra Zimbabwe. Rickson er ud over at være kunstner en fremragende inspirator. Han har lovet at stille sig til rådighed for en workshop lørdag den 7. september 9.00-15.00 i Domus Felix i Lejre.

Zimbabwe betyder på et af Afrikas mange sprog ’Stenenes land’. Zimbabwe rummer alt fra de hårdeste ædelstene til bløde stenarter, vi slet ikke kender til. I maj landede en container fyldt med hans kunst – og med bløde sten i Fredericia. Det er disse bløde sten, du kan få lejlighed til at arbejde med.

Workshoppen er egentlig tilrettelagt for børn fra 5.-6. klasse med eller uden deres forældre, men da Kunstforeningen har haft forespørgsler fra andre vokse, har vi den aftale med Rickson, at de også kan deltage. Hans instruktioner og hans inspiration vil blive genfortalt på dansk af Erik Schwarzbart fra Musicon i Roskilde.

Fat noget gammelt værktøj: en skruetrækker, et stemmejern der for længst er blevet sløvt, en fil, noget sandpapir af forskellig kornstørrelse – hvad du nu har for hånden og snyd ikke dig selv for at prøve kræfter med et nyt medie. Rickson har også selv nogle redskaber med.

Pris: kr. 125,- pr. deltager.

Der er plads til et begrænset antal deltagere, og workshoppen fyldes op efter først-til-mølle princippet, så meld dig (og dine børn/børnebørn) til dette usædvanlige tilbud allerede nu på kaareskou@gmail.com eller telefon 29260414.

 ◊◊◊◊◊◊

 AFRIKA I LEJRE

Matiné med fokus på det sydlige Afrika søndag den 8. september 2019 

– kunst – foredrag- spisning – koncert

Du kan allerede nu bestille billetter til afslutningen på projektet Afrika i Lejre, som kunstforeningen har været en aktiv deltager i. Der er tale om en eftermiddag/aften, hvor man virkelig får et indtryk af, at kunst i Afrika er andet og mere end sorte damer med en kurv på hovedet, snittet i en fremmeartet træsort.

Da der er et begrænset deltagerantal vil Domus Felix i Lejre blive fyldt op efter først-til-mølle princippet, så skab plads til denne Lejre-begivenhed i din kalender. Tilmelding til kaareskou@gmail.com eller 29260414 allerede fra i dag.

Pris: 150,- kroner. Beløbet dækker kaffe, middag (én ret) men ikke drikkevarer.

Foreløbigt program:

 • 15.30 Dørene til Felix åbnes. Der er lejlighed til at studere Rickson Zavares skulpturer, mens der drikkes kaffe. Rickson Zavare er en af Zimbabwes mest anerkendte nyere kunstnere og har udstillet i flere europæiske lande.
 • 16.oo Situationen i Zimbabwe efter Mugabe – hvor nogen faktisk ikke er helt fri for at ønske sig ham tilbage. Foredrag ved Birgitte og Christian Balslev-Olesen med indspark fra Rickson Zavare og med særlig vægt på kulturen og kunstens rolle i  det afrikanske samfund.
 • 16.50 Pause, hvor der er mulighed for at se på kunst og for at købe drikkevarer til maden.
 • 17.15 Maden serveres. Der bliver tale om afrikansk inspireret mad, men ikke mere fremmedartet, end at alle kan være med.
 • 19.00 Koncert med Miriam Mandipiras Trio. Miriam Mandipira er en sangerinde, der har specialiseret sig inden for jazz, blues, soul og gospel. Hun er født og opvokset i Zimbabwe, men har siden 2007 været bosat i Danmark. Hun har deltaget i flere album-udgivelser og vandt i 2016 prisen for Årets Danske Blues Navn ved Copenhagen Blues Festival. Hun giver to sæt med en kort pause imellem.
 • 20.45 Forventet afslutning.

Nyt pr. 18. maj 2019

”Improvisationer” 
 
Fernisering torsdag d. 23. maj kl 16-17. Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, Lejre. 

Billedkunster og musiker Tine Refsgaard, der bor i Hvalsø, udstiller i perioden 20. maj til 28. juni på rådhuset i Allerslev. Der er fernisering d. 23. maj kl. 16 med introduktion og rundvisning ved kunstneren samt et kort musikalsk indslag med Tine Refsgaards kor, ”Visible Voices”. Lejre Kommune byder på et forfriskende glas.

I sit arbejde som kunstner finder Tine Refsgaard forløsning og kraft, fordi kunsten kan rumme mørke og lys, alvor og leg. Hun oplever, at kunsten taler ”helhedens sprog” og herigennem indfører hun os i sin verden gennem ord, billeder og musik. Virket som professionel musiker  – sangskriver, sanger og korleder  – startede på konservatoriet for 20 år siden, hvor titlen som udstillende billedkunster er ny.

Denne udstilling præsenterer Tine Refsgaards malerier, der alle er improvisationer. De er skabt ”forlæns”, udtrykt på Søren Kierkegaardsk, de er skabt uden mål men i stedet som proces.
”Et menneskeliv er en improvisation, som kræver mod, ydmyghed, fantasi, kærlighed og indlevelse”, fortæller Tine Refsgaard, ” – noget af dét håber jeg, mine billeder kan være katalysator for”.

Værkerne kan købes ved henvendelse til kunstneren. Mere information på www.tinerefsgaard.dk

 

Nyt pr. 11. maj 2019:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening
Hen over sommeren har vi en række tilbud til jer, som lægger op til stor deltagelse og forhåbentlig også store oplevelser:

Det første er HOLBÆK ART den 13.6. kl. 17
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev vil vi invitere jer på en guidet tur i Holbæk, hvor   Mogens Christiansen vil præsentere os for nogle af de gavlmalerier, der gennem de sidste seks år er blevet malet med støtte gennem institutionen Holbæk Art.  …….
(Se mere om turen i det vedhæftede bilag) 

Biennalen i Lejre Kunstforening
Det er nu, vi åbner for tilmelding til at deltage i biennalen, og tilmeldingsfristen er den 14. juni.
(Se alle de konkrete oplysninger i vedhæftede bilag)

Afrika i Lejre
Som I har kunnet læse om i tidligere nyhedsbreve og i Dagbladet, har vi et stort samarbejdsprojekt på bedding om kunst i Afrika og specielt i Zimbabwe.
Vi har planlægningsmøde i nær fremtid, og det vil formodentlig give anledning til et snarligt nyhedsbrev til jer med en oversigt over samtlige arrangementer.

Derfor blot appetitvækkeren her om lidt af det, I kan se frem til:

En åbning af hele Afrikaprojektet, som vi har lagt i tilknytning til Lejre

Kunstforenings Biennale lørdag den 10.august

Udstilling af skulpturer og malerier på KunstSmedjen i Musicon

Korworkshop med Papayakoret på Kirke Hyllinge Bibliotek

Koncert med Papayakoret

Stafet for Livet og her udstilling af samt auktion over shonaskulpturer

Og så vores egne arrangementer med stenskulpturworkshop for børn og voksne den 7.9. samt matiné den 8.9., begge dele på Domus Felix

Glæd jer til det samlede program, hvor også Hvalsø Bio, skoler i Lejre Kommune, kirker ….. og andre har budt ind som aktører eller værter for dele af programmet. 

Stor hilsen og på gensyn ved vores arrangementer 

Lejre Kunstforenings Bestyrelse
Vivi Holm

Bilag: Holbæk Art:

Husk mit navn, Holbæk Bibliotek                         Catrine Raben Davidsen, Studiestræde

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, vil vi invitere jer på en guidet tur i Holbæk, hvor Mogens Christiansen vil præsentere os for nogle af de gavlmalerier, der gennem de sidste seks år er blevet malet med støtte gennem institutionen Holbæk Art.

Turen finder sted torsdag d. 13. juni med start kl. 17.00 fra Restaurant Sidesporet (Vandrerhjemmet, Ahlgade 1B). Turen vil tage knap to timer og vil foregå i den centrale del af Holbæk. Der er mulighed for at invitere gæster med (nabo, familie, venner) – vi kan deltage op til 25 på turen.

Efter rundturen er der mulighed for at slutte af med en let anretning (Pariserbøf til 105 kr.) på Restaurant Sidesporet.

Prisen for den guidede omvisning er 50 kr. pr. medlem af foreningen – en gæst skal betale 70 kr.

Tilmelding sker senest mandag d. 3. juni til Uffe på mail uffe4070@gmail.com eller mobil 20629378 – skriv om du/I vil deltage i spisningen efter turen. Der er mulighed for at få vegetarmad, men skriv det til mig, hvis det er et ønske. Mad og drikke afregnes med restauranten.

Efter tilmeldingen skal betalingen ske til foreningen på MobilePay 50436 eller overføres netbank reg.nr. 2403 konto 2551638920.

Vi håber, vi ses d. 13. juni.
Eva og Uffe

 

Bilag: Biennalen:

Tilmelding til LK’s 7. biennale

Nu er der åbent for tilmelding til Lejre Kunsforenings 7. biennale, der holdes i
Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre, 10.-31 august 2019 

Alle udøvende kunstnere og billedmagere som er medlemmer af Lejre Kunstforening kan deltage. Ønsker du at deltage uden at være medlem, må du melde dig ind i foreningen. Kontakt Aase Jensen aaj1@live.dk. Pris for et års medlemskab: 220 kr.

Sidste frist for tilmelding er: 14.juni 2019 kl. 24.00

Tilmeldingen sker ved at sende en mail til kaareskou@gmail.com med oplysninger om: navn, e-mailadresse, telefonnummer og antal værker (har du ikke e-mail, kan tilmelding om fornødent ske til Kaare R. Skou, telefon 29260414).

Hver deltager kan tilmelde op til fire værker med sikkerhed for, at mindst to af dem bliver udstillet, med mindre værkerne er meget store.

Prisen for at deltage i biennalen er:

1-2 værker kr. 150
3 værker kr. 200
4 værker kr. 250

Betalingen sker kontant eller pr. mobilpay ved indleveringen

For værker som for eksempel smykker, der består af mange mindre enkeltdele, betales 250 kr.

Indlevering af værkerne finder sted i Domus Felix søndag den 4. august 2019 kl. 15.00-17.30 eller mandag den 5. august 2019 kl. 16.00-19.00 eller efter aftale med Kaare R. Skou på telefon 29260414.

Kurator er Erik Schwartzbach, Musicon i Roskilde.

Som noget nyt vil denne 7. biennale indeholde en ’udstilling i udstillingen’ med værker af skulptøren Rickson Zavare Murehwa fra Zimbabwe som et led i projektet Afrika i Lejre. Biennalen og Afrika i Lejre åbnes med en fernisering den 10. august 2019 klokken 13.00 af borgmester Carsten Rasmussen. Skriv det i kalenderen.

I Kunstforeningens 6. biennale for to år siden deltog 37 af foreningens medlemmer, så tøv ikke med at melde dig til.

God fornøjelse og med venlig hilsen

Kaare R. Skou

 


Nyt pr. 11. april 2019:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og det bliver Vivi Holm, der fortsætter som formand, mens Kaare R. Skou overtager opgaverne som næstformand efter Jytte Saugmann. Som henholdsvis kasserer og sekretær blev Flemming Jensen og Karin Dall genvalgt.

Vi er godt i gang med at planlægge en række aktiviteter, som vi håber I vil skrive ind i kalenderen og bakke op om, når de konkrete indbydelser går ud.

v  Kunst i det åbne landskab

Først er der samarbejdet med Lyndby Kulturforening, hvor I netop har modtaget indbydelsen til ”Forårets kør-selv-tur” rundt i Lejre den 13.4 kl. 10.
(Bestyrelsen i Lejre Kunstforening har besluttet at lade denne tur indgå som også vores tur for bl.a. at styrke mulighederne for at gennemføre en ”medlemstur”, – og så er det jo vores tidligere formand, som med sin store viden om kunst i Lejre fører deltagerne rundt til kunstoplevelser i det åbne landskab.)

v  Holbæk Art
Vi har planlagt en guidet rundvisning i det indre Holbæk, hvor vi bl.a. skal opleve byens gavlmalerier.
Datoen er torsdag den 13. juni kl. 17 i Holbæk. Turen vil vare ca. 2 timer. Vi mødes ved vandrerhjemmet. Vi har planlagt en let anretning på Holbæk Vandrehjem, efter vores rundtur er slut.

Der kommer særskilt invitation, men marker allerede nu datoen i jeres kalendere.
Turen er for medlemmer, ægtefæller, venner, naboer …. og hvem I ellers gerne vil dele en spændende aften med.
Pris: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster (- og hertil kommer udgiften til maden) Antal deltagere er begrænset til 25.

v  Lejre Kunstforenings 7. Biennale
Vi indbyder til stor fernisering lørdag den 10.8. kl. 13.30, hvor vi også fejrer åbningen af det store afrikaprojekt med de mange tilbud til både medlemmer og ikke-medlemmer: ”Afrika i Lejre”. (Se nedenfor.)

Der kommer information ud i maj måned om biennalen, hvor alle medlemmer kan indlevere 4 værker og være sikre på at få i al fald 2 værker med på udstillingen.
Biennalen varer til den 31.august.

v  Afrika i Lejre
Der venter jer en sand oplevelsespalet af muligheder, hvor vi orienterer jer om det samlede program, når den sidste endelige aftale er truffet.
Men I har også mulighed for at følge med i pressen, hvor vi med forhåbentlig stigende intensitet vil få bragt omtale af det omfattende projekt.

Foreløbig lidt om nogle af de mange muligheder:      

Den 10. august: Lejre Kunstforenings biennalefernisering bliver også åbningen af ”Afrika i Lejre”, og vi er i gang med at tilrettelægge en eftermiddag, hvor der også bliver en afrikansk dimension

Projektet er med i ”Stafet for Livet” i Borrevejle

Der er workshops for børn på to af skolerne i kommunen, hvor eleverne får mulighed for at lave stenskulpturer ud fra sten fra Zimbabwe, som vi har fået transporteret hjem i en container sammen med de professionelt fremstillede skulpturer, som skal udstilles rundt i kommunen.

Vi viser udstillinger af afrikansk kunst på Musicon og på biblioteket i Kr. Hyllinge

Der er korworkshop og koncert med Papayakoret

Og så har vi vores eget stenskulpturkursus for børn og voksne på Domus Felix den 7. september, og dagen efter  (den 8. sept.) har vi matiné med oplæg om forholdene i Afrika, så er der spisning, og aftenen afsluttes med en fængende koncert med Miriam Mandipira og hendes akkompagnatører.   

v  Lejre Kunstmesse er fastlagt til den 16. og 17. maj 2020.

Vi håber på god opbakning fra ”vores” egne kunstnere og fra andre kunstnere, som I giver invitationen videre til, når den bliver sendt ud i den kommende tid

 

LK-nyt fra medlem til medlem

Fra 1. april blev LK-nyt med meddelelser om medlemmernes aktiviteter ændret på flere måder. Kaare overtog arbejdet fra Aase, udsendelserne sker nu i to blokke om måneden i stedet for løbende, der er skiftet it-system og distributør af meddelelserne, og kravet til indhold er til en vis grad blevet standardiseret. Alt i alt giver det mange muligheder for, at der er opstået fejl. Derfor:

Hvis du plejer at modtage LK-nyt, men ikke har fået det i din mailboks den 2. april, og ikke får det den 16. april, så send en reklamation til kask@newmail.dk, så jeg kan få fejlen rettet. 

Næste udsendelse igen ventes foretaget den 2. maj med deadline for stof den 1. maj

 

UDSTILLINGER i den kommende tid:
Domus Felix:           Her udstiller Søren Larsen frem til den 25.april.
Og i maj kan I opleve Inger Thomsens billeder, som Asger Thomsen udstiller.

Stor forårshilsen fra bestyrelsen
Vivi Holm     


Nyt pr. 16. marts 2019

Vi har desværre måttet aflyse tegnekursus 3 den 30. marts 2019 pga. manglende tilmeldinger.

Nyt pr. 1. marts 2019

Aage Engelbert på Rådhuset i Lejre:

Udstillingen kan ses på Rådhuset i Allerslev  fra tirsdag den 5. marts 2019 til 31. maj 2019, hvor der vil være udstillet ca. 30 af Aage Engelbert´s spændende malerier.
Der holdes fernisering torsdag den 14. marts kl. 16,00 – 17,00 på Rådhuset i Allerslev. 

Lidt om Aage Engelbert:
Aage E bor i Lejre ved Hule Mølle
Født 1940
Han er maler og billedhugger
Har modtaget undervisning hos maleren Karl Larsen fra 1962-1966
Aage Engelbert debuterede i 1968 på Kunstnernes Efterårsudstilling
Har modtaget Henry Heerup´s legat, 198i 

Aage Engelbert er en meget spændende maler med sin helt egen palet. Hans billeder er rige på detaljer og lag. Aage Engelbert finder sine motiver i det nære og er stærkt inspireret af sit hjem, der ligger ved Hule Mølle, og skov og mark omkring. Også Lejre´s historie er en vigtig inspirationskilde for Aage Engelbert. Da billederne er fulde af detaljer er det altid spændende at gå på opdagelse i motiverne, hvor der hele tiden dukker nye ting frem.

Aage Engelbert er slået igennem hos kunstsamlere i ind- og udland. På Rådhuset i  Allerslev hænger tre malerier af Aage Engelbert.

Nyt pr. 11. feb. 2019 

NYHEDSBREV 

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vi har nogle nyheder til jer, som vi glæder os over at kunne dele med jer:

Kunst for alle
Vi er sammen med Osted Idrætsforening og kunstneren Poul Erik Bermann i fuld gang med at tilrettelægge en stor Kunstmesse i Osted den 25. og 26. maj 2019. Invitationen er vedhæftet.
Vi opfordrer jer til også at formidle invitationen videre til kunstnere, som I antager måtte være interesserede.
Kunstudstillinger på Hvalsø Skole
Lejre Kunstforening har fået en opfordring fra Hvalsø Skole om at formidle kunstnerkontakter, så eleverne kan stifte bekendtskab med vidt forskellige kunstneriske retninger og samtidig opleve kunsten som en naturlig del af deres hverdag.
Se vedhæftede samarbejdsaftale, som vi håber, I vil tage godt imod, og byde ind på med tilbud om at udstille. (Kontakt Vivi Holm, vh@pigespejder.dk)
Tegnekursus Aflyst!
Lejre Kunstforening inviterer igen til tegnekursus lørdag den 30. marts kl. 10-15 i Domus Felix. Igen er det H.C. Andersen-tegneren Kasper Købke, som inspirerer og vejleder.
Deltagerprisen for både børn og voksne er 175 kr. For medlemmer af kunstforeningen, eller hvis man melder sig ind, er prisen 125 kr. Beløbet indsættes på  konto reg. nr. 2403, kontonummer 2551 638 920 eller via MobilePay på nummeret 50436.
(Kontakt Eva Hansen, evakjeha@gmail.com)
Sidste frist for tilmelding er 15.marts 2019.
 

Ferniseringer: 

Kirke Hyllinge Bibliotek:

Billedkunstner og skulptør Erling Jehrbo udstiller i Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, Kirke Hyllinge.
Der er fernisering torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid frem til og med onsdag den 3. april 2019.

Domus Felix:

Annemarie König Poulsen, Allan Borring og Frederik Stadsager Larsen udstiller deres værker i Domus Felix frem til den 30.3.
Kunstnerne inviterer til fernisering søndag den 3. marts fra klokken 14 til kl. 16, og udstillingen vil kunne ses, når der er åbent i Domus Felix i forbindelse med de mange aktiviteter.

Stor hilsen og på gensyn ved generalforsamlingen onsdag den 27. februar på Østergård i Lille Karleby.

Bestyrelsen for Lejre Kunstforening

Vivi Holm

(Bilag er sendt ud til medlemmerne pr. mail)


Kunstdage i pinsen 2019 

Invitation til at deltage i årets kunstdage i Lejre Kommune.
Deadline for tilmelding 28. februar 2019.

Kom og vær med til kunstdage i Pinsen 2019: Konceptet går i sin enkelhed ud på at åbne atelier, kunstværksteder og gallerier op for alle interesserede der i løbet af pinsen har lyst til at tage på rundtur i det midt-og vestsjællandske kunstliv. Målet er at fremvise den mangfoldighed der er af kunst og kunsthåndværk til glæde for de mange besøgende samt at I som kunstnere/udstillere forhåbentligt også har mulighed for at begejstrer de forbipasserende i en grad at de erhverver kunstværker med sig. Lejre Kommune har medvirket i dette projekt siden 2008 og vi håber at også du har lyst til at medvirke hvad enten det er for første gang eller du har været med igennem en årrække. Den mellemkommunale styregruppe sørger for at der i perioden op til bliver annonceret vidt og bredt om projektet; såvel gennem pressen med annoncer, hjemmeside, app, pressemeddelelse som gennem foldere og plakater. Sidstnævnte modtager I også, således at I kan medvirke til at ”sprede det gode budskab”

Midt- og Vestsjællandske Kunstdage gennemføres igen i 2019 i et samarbejde mellem Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Ringsted Kommuner. 

Tid og sted: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage afholdes lørdag 8. juni, søndag den 9. juni og mandag den 10. maj 2019, med minimum åbningstid fra klokken 11.00–17.00 alle dage. Deltagerkredsen er gallerier, kunstnere og kunstværksteder. Deltagere fra 2018 har i princippet første prioritet til at deltage i 2019. Øvrige pladser tilbydes til nye deltagere efter først-til-mølle-princippet, men lad vær med at fortvivl. Vi har altid haft plads til alle J 

Folder, plakat og hjemmeside, app og facebook: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage udgiver en folder og en plakat, har en hjemmeside og en facebookside og en kunstdage-app.

Alle deltagere præsenteres i folder, på hjemmeside og i appen med 1 stk. foto (af kunstværk, kunstner eller udstillingssted), udstillingsadresse, beskrivende tekst som I selv leverer udkast til (max 150 anslag til folder, 2500 til hjemmesiden) og et nummer til kortplacering. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres naturligvis med dette års deltagere.

 

Tilmelding for deltagere i Lejre Kommune: Du skal have:

·         1 kort tekst (max. 150 anslag) til folderen.

·         1 længere tekst (max. 2500 til hjemmesiden)

·         1 foto skal være i høj opløsning og i bredformat til folderen.

·          1-2 foto i højformat og gerne lavere opløsning til appen.

Tilmeldingen er aftalemæssigt og økonomisk bindende. Sidste frist for tilmelding og indbetaling er den 28. februar 2019. Tilmeldingsblanket skal returneres til trli@lejre.dk sammen med billederne. Tilmeldingsblanket er vedhæftet denne mail. 

PR og markedsføring: Der bliver ligesom tidligere år produceret en folder, en A3-plakat og en A2-plakat. Deltagere får 50-100 foldere og konkurrencekuponer, 4 A3-plakater og 2 A2-plakater til egen markedsføring. Desuden præsenteres alle deltagere på hjemmesiden appen.

Der annonceres bredt både lokalt og i et udvalg af landsdækkende medier for Vestsjællandske Kunstdage, og der udsendes pressemeddelelser til regionens dagblade, ugeaviser, DRP4 Sjælland og TV2 Øst. Lokalblade ugeaviser etc. informeres af kommunens lokale koordinator for kunstdagene, der også sørger for information på kommunens hjemmeside. 

Konkurrence: Der afholdes en konkurrence blandt de besøgende i Midt – og Vestsjællandske Kunstdage. Deltagelse i konkurrencen opnås ved besøg på mindst fire udstillingssteder.

Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1500 kr. til køb af kunst hos deltagerne i Midt- og Vestsjællandske Kunstdage. 

Pris: Prisen for at deltage i Midt- og Vestsjællandske kunstdage er igen i år 800 kroner per kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. Udover kunstnernes egenbetalingen støttes kunstdagene også af de deltagende kommuner. 

Betaling: Indbetaling af deltagergebyret på 800 kroner skal ske til Lejre Kommune, reg. nr. – kontonummer senest 28. februar 2019 til Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer 0010191351 og mærke din indbetaling med “Kunstdage i Pinsen 2019” og dit navn.

Skulle der være spørgsmål til det ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte mig på på 21 16 88 30 eller trli@lejre.dk

Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber, I har lyst til at deltage i Midt- og Vestsjællandske Kunstdage i Pinsen 2019. Kender du kunstaktører fra Lejre Kommune som ikke har modtaget denne invitation, er du velkommen til at sende den videre til dem. Vi vil gerne have så mange med som muligt.

Venlig hilsen
Trine Lindhardt-Roux
Kulturkonsulent
Lejre Kommune

TILMELDING – KUNSTDAGE I PINSEN 2019:

Tilmelding sker ved at udfylde skemaet nederst, og for at du kan blive præsenteret bedst muligt på vores forskellige platforme (hjemmeside, folder, app mm) bedes du gøre følgende:

 1. Udfyld skemaet med kontaktoplysninger 
 1. Skriv en kort beskrivende tekst, max. 150 anslag, til trykt folder og app 
 1. Skriv en længere tekst, max 2500 anslag, til hjemmeside 
 1. Vedhæft 1 foto i bredformat og høj opløsning til folder og hjemmeside. 
 1. Vedhæft 1-2 fotos i højformat til appen, her må opløsningen gerne være lav (1000×1333 pixels om muligt)

_____________________________________________________________________________

Deltagers navn:

Udstillingsstedets navn:

Adresse:

Postnummer/By:

Telefon/Mobil:

Webside/ E-mail:

Kort og præcis tekst til folderen max. 150 tegn. Det er en god ide at skrive hvis du er professionel kunstner. ( Redigering kan forekomme ved mere end 150 tegn)

En noget længere tekst max 2500 tegn til hjemmesiden. Her kan du gå i dybden med dit virke ( Redigering kan forekomme ved mere end 2500 tegn): 

Skemaet samt billedfil (fx jpg, bif eller gif) af kunstværk eller logo skal sendes til Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux.  Såvel Billedfil samt tilmeldingsseddel skal mailes til  trli@lejre.dk. Husk også at indbetale de 800 kr til Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer 0010191351. Anfør ” Kunstdage 2019” samt dit navn.

 


Lukket for kommentarer