Generalforsamlingen 2020

 

Generalforsamling 2020

Domus Felix den 21. juni 2021

Bestyrelsens beretning

For os som for så mange andre foreninger har det været et turbulent år, – eller et år i stilstand, alt efter hvordan man vurderer helheden.

Bestyrelsen:

Den valgte bestyrelse udgøres af:
Eva Hansen, Karin B. Dall, Gunhild Rasmussen, Vivi Holm, Kaare R. Skou, Flemming Jensen, Uffe Søborg Andersen samt de to suppleanter: Dorte Sørensen og Bettina Balslev Bruun

Bestyrelsen konstituerede sig med Karin som sekretær, Flemming som kasserer, Kaare som næstformand og Vivi som formand.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder: i juni, i august og i november.
Coronanedlukningen var årsagen til, at det konstituerende møde blev udskudt til juni 2020.

Desuden har der været en række mailbaserede drøftelser og beslutninger. 

Ændringer i opgavefordelingerne:

Vores forretningsfører gennem 12 år, Aase Frimodt Jensen,  har valgt at stoppe som regnskabsfører og webmaster ved årsskiftet 2020 / 2021.
Bestyrelsen har derfor ved sit novembermøde besluttet at sige tak til Karin B. Dall, der har tilbudt at overtage regnskabet som kasserer og dermed også medlemskartoteket. Flemming Jensen ophører dermed som kasserer, eftersom han var valgt, da forretningsføreren ikke havde sæde i bestyrelsen. Skiftet sker ved udgangen af december 2020. Tilsvarende har Kaare R. Skou sagt ja til at være webmaster, og også her sker skiftet formelt pr. 31.12.2020. Det vil således fremover være Kaare R. Skou, som udsender både bestyrelsens nyhedsbreve og medlem-til-medlem-informationerne.
De sidste udsendes to gange om måneden, mens nyhedsbrevene udsendes efter behov med basis i bl.a. aktiviteter, der skal informeres om.

Økonomi:

Det har været et stille år med få aktiviteter, hvilket afspejler sig i regnskabet. Vi har haft nogle udgifter i forbindelse med aflysninger, hvilket betyder, at vi ikke kommer ud af året med et så stort overskud, som vi har gjort de tidligere år. Og samtidig har det ikke været muligt at generere et mindre overskud ved arrangementer. Det har heller ikke været den generelle intention, men derimod at et arrangement skulle hvile i sig selv baseret på et budgetbaseret deltagerantal; og har der så været flere deltagere, har det givet et mindre overskud, som har kunnet bruges til andre foreningsaktiviteter. Det har så ikke været tilfældet i år. Vi kommer dog ud af året med et pænt overskud og indstiller derfor uændret kontingent for 2021.

 Udstillinger:

Alt kørte planmæssigt indtil coronakrisens nedlukning, men fra nedlukningen og frem har vi endnu ikke kunnet gennemføre alle vores udstillinger:

 • Domus Felix har fungeret siden sensommeren, og vi har på det seneste fået tilbudt også at udstille på førstesalen (‘lejligheden’), hvor lokalerne er i brug stort set hver dag, og hvor der er ophængningsskinner og kroge.
 • Hvalsø Skoles udstillinger har også fungeret planmæssigt siden sommerferien.
 • De to rådhuse: Her afventer vi, at rådhusene åbner for fri adgang for borgerne. På rådhuset i Hvalsø har vi haft mulighed for at hænge billeder op, men de er ”kun” til glæde for de ansatte.
 • Lægehuset i Hvalsø har ønsket fremover selv at sørge for den kunstneriske udsmykning, og lægehuset i Kr. Hyllinge har for tiden nogle billeder hængende, som er i Lejre Kunstforenings varetægt (donerede billeder).
 • Plejecentrene i Hvalsø og Lejre har udstillinger, som vil hænge året ud.

En del kunstnere har i nedlukningsperioden ikke haft mulighed for at vise deres værker, og de har så haft førsteprioriteten, når vi skulle lave aftaler for 2021 og 2022. De aftaler er generelt så meget på plads, som det har været os muligt i perspektiv til, at vi ikke ved, hvornår vi igen kan komme ind på rådhuse og på plejecentre.

Arrangementer:

Intentionerne var mange, mulighederne færre.

Vores årsplanlægning for 2020 rummede tiltag til disse arrangementer, hvor coronapandemien forhindrede os i at gennemføre dem:

 • Vi ville sammen med Osted Idrætsforening have arrangeret en større kunstudstilling i maj måned. Den blev aflyst af budgetmæssige årsager, – og var det ikke sket, havde nedlukningen af landet hindret dens gennemførelse.
 • I lighed med i 2019 var vi gået sammen med en lang række foreninger, skoler m.fl. om at arrangere ”Afrika i Lejre, 2020”, men coronarestriktionerne fik os til at udsætte først til 2021 og senere til 2022, hvor udstillinger og kurser med kunstnere forhåbentlig kan gennemføres – først og fremmest afhængig af situationen i Zimbabwe, som nærmer sig det håbløse – og det ikke alene på grund af coronaen.
 • Der var planer om en kunstudflugt for vores medlemmer i maj måned, og den blev udsat til november 2020, – men desværre har regeringens coronastramninger betydet aflysning / udsættelse fra kunstnerens side.
 • Vi har arbejdet med at lave en specialudstilling i Kr. Hyllinge, men det har bibliotekernes nedlukning vanskeliggjort. Men udstillingen er stadig i støbeskeen og bliver forhåbentlig mulig i 2021.
 • Vi har arbejdet med at indbyde til en filmaften med et kunsttema, men det er stillet i bero indtil videre.
 • Vi fik mulighed for at arrangere en torsdagskoncert i august, og den aflyste vi pga. for begrænset deltagerantal
 • Der var et aftenarrangement med korsang og fællessang i støbeskeen, men det er også udsat indtil videre.
 • Og endelig havde vi fuldt program til et ”Genforeningsarrangement”, men det kunne ikke hænge økonomisk sammen pga. restriktionerne i deltagerantallet. I stedet indbød vi til en specialudgave af ”Spis-i-Felix”, – og det blev gennemført.

Lige nu er vi i en afventende position med basis i:

 • Hvad der måtte komme af regeringsrestriktioner vedr. forsamlingsantal
 • Deltagerbetalingen ved de enkelte arrangementer, når et arrangement skal hvile i sig selv.

 Tak for årets tålmodighed. Tingene er ikke gået, som vi kunne have ønsket, men det gælder jo hele samfundet.

På bestyrelsens vegne

Vivi Holm

 

Lukket for kommentarer.